„Baśnie, podania i legendy Górnego Śląska”

LegendyW bieżącym roku szkolnym, jak co roku od kilku lat, biblioteka szkolna w Boronowie uczestniczyła w organizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie - filia w Lublińcu oraz bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu w konkursie międzyszkolnym ,,Baśnie, podania, legendy Górnego Śląska”. Zadaniem uczestników było zilustrowanie, na podstawie przekazu ustnego lub źródła pisanego, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska. W dniu 17 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lublińcu odbyło się wręczenie nagród. Ceremonii wręczenia nagród towarzyszył występ uczniów lublinieckiej szkoły podstawowej. Nasza uczennica Nikola G. z klasy piątej otrzymała wyróżnienie. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła Pani Jadwiga Burzyk wicedyrektor szkoły. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu.

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna będzie czynna w czasie ferii zimowych w dniach:
31.01.2018 w godz.10.10-12.50
05.02.2018 w godz. 10.00-11.o

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-20 w bibliotece szkolnej ZPO w Boronowie

Biblioteka szkolna w ZPO w Boronowie przystąpiła w ubiegłym roku do programu rządowego - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Program, w tym Priorytet 3, jest realizowany w latach 2016-2020. Celem Priorytetu 3 Programu jest m. in. wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki szkolne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Ważne jest w tym kontekście wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w szczególności lektur szkolnych.

Założenia programu rządowego zrealizowano w naszej szkole poprzez organizację i przeprowadzenie różnych konkursów - czytelniczych, plastycznych, recytatorskich szkolnych i pozaszkolnych. Przeprowadzono w szkole wiele akcji czytelniczych, wystaw plastycznych nawiązujące do przeczytanych przez dzieci książek.

Odbyły się także warsztaty przeznaczone dla nauczycieli i rodziców związane z wpływem procesu czytania na prawidłowy rozwój dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie ZPO w Boronowie realizowali projekty edukacyjne połączone z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne i zajęcia czytelnicze. Razem z Biblioteką Gminną zorganizowano akcję "Podaruj książkę bibliotece". Biblioteka szkolna współpracowała także z Biblioteką Pedagogiczną w Lublińcu, uczestnicząc w konkursach przez nią organizowanych.

Dzięki udziałowi w programie biblioteka szkolna miała możliwość odświeżenia swojego księgozbioru, wzbogacenia go o pozycje nowe, świeżo obecne na rynku wydawniczym i poczytne dla dzieci. Program rozwinął także samorządność uczniowską poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej.

Wyróżnienie w konkursie międzyszkolnym

W dniu 4 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej nr.1 w Lublińcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów uczniom i uczennicom biorącym udział w plastycznym konkursie międzyszkolnym organizowanym przez bibliotekę szkolną Szkoły Podstawowej nr.1 w Lublińcu we współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu pt. ,,Baśnie, podania i legendy Górnego Śląska”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego.

Z 58 prac plastycznych, zebranych z dziewięciu placówek oświatowych wyróżnienie otrzymała uczennica ZPO w Boronowie Monika C., uczennica klasy 5b -za pracę plastyczną ,,Córki Utopca”.

Wręczenie nagród połączone było z przedstawieniem pt. Święta w Polsce i w USA, przygotowane pod kierunkiem nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów plastycznych!

Agata S.