INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek stanowią wycieczki i imprezy zagraniczne, których uczestnikiem musi być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie § 15 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie informuje, że zgodnie z ofertą Ubezpieczyciela - wybraną przez Radę Rodziców - w roku szkolnym 2017/2018 nie ma możliwości składania wniosków przez rodziców o zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie od NNW z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia.