Informacja dla rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z Wystąpieniem Generalnym Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach.


 

Szanowni Państwo,

 

pod poniższym linkiem przesyłamy Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach:
http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_28_wyst_dyrektorzy.pdf

 

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz upowszechniania go jak najszerzej.

 


Z poważaniem

Dział Komunikacji Społecznej

Biuro Rzecznika Praw Dziecka


Zasady zdrowego żywienia

DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ ZDROWOTNYCH
(zasady zdrowego żywienia wypracowane przez
Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia)

 

 1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
 2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
 3. Znaczną część twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa. Codziennie jedz również owoce.
 4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla ciebie głównym źródłem energii.
 5. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.
 6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.
 7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
 8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
 9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
 10. Unikaj alkoholu.

Stosowanie Dziesięciorga Przykazań Zdrowotnych pozwala na unikanie błędów żywieniowych.

http://www.trzymajforme.pl/index/?id=d96409bf894217686ba124d7356686c9

Szanowni Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo uczniów powierzonych opiece szkoły wdrażamy kolejne działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa uczniów.

Do tych działań należą:

 • wprowadzenie Regulaminu przebywania rodziców i osób obcych na terenie szkoły ;
 • wzmocnienie dyżurów nauczycielskich;
 • realizowanie zadań zawartych w planach: wychowawczych i profilaktycznych m.in. nauka samodzielności i funkcjonowania dziecka w różnych sytuacjach szkolnych, życiowych, kształcenie umiejętności asertywnego zachowania;
 • udział uczniów w ogólnopolskim programie "Bezpieczny uczeń - bezpieczna szkoła"

Wybrane punkty z Regulaminu:

 • Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu Rodzic/prawny opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach;
 • Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły nie odprowadzają ich do klas;
 • Okres adaptacyjny dla uczniów kl. 1 SP trwa dwa tygodnie, w tym czasie rodzice mogą przebywać w szkole do godziny 8.00;
 • Od godz.: 7.45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury;
 • O godz. 15.30 szkoła będzie zamykana;
 • W godz. 7.30-15.30 do szkoły będzie można wchodzić wejściami:

a) od ulicy Częstochowskiej w godz.: 7.00-8.00

b) od ulicy Częstochowskiej (parking): 7.00-15.30

c) od boisk "Orlik": 7.00-15.30

d) od ulicy Częstochowskiej: w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem wynajmu hali sportowej;

 • Rodzice grupy 4-latków przyprowadzają i odbierają dzieci wejściem od strony placu zabaw. Wejście to jest otwierane na sygnał dzwonka;
 • Na zajęcia popołudniowe i treningi uczestnicy przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem.

Pełna treść Regulaminu została umieszczona w zakładkach:

 • dokumenty wewnątrzszkolne;
 • dla rodziców.

Regulamin przebywania Rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły

 

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły.

 

1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły, w godz. 8.00-22.00

2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią.

3. Rodzice i inne osoby trzecie nie mogą wchodzić na teren szkoły bez ważnego powodu.

4. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

5. Jeżeli rodzic chce spotkać się z nauczycielem lub wychowawcą przychodzi do szkoły w czasie uzgodnionym z nauczycielem.

6. Od godz.: 7.45 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury.

7. Rodzice po przyprowadzeniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren szkoły.

8. Okres adaptacyjny dla uczniów kl. 1 SP trwa dwa tygodnie, w tym czasie rodzice mogą przebywać w szkole do godziny 8.00.

9. Wejścia i wyjścia ze szkoły kontrolować będzie w tym czasie pracownik wyznaczony przez dyrektora, a osoby wchodzące do szkoły proszone będą o podanie celu wizyty. Dozorujący pracownik w uzasadnionych przypadkach wpuszcza na teren budynku.

10. Pracownik szkoły pełni stały dyżur na parterze szkoły podstawowej w godz.: 7.00-15.30

11. Zabrania się rodzicom zaglądania do sal lekcyjnych w czasie trwania zajęć oraz wchodzenia do sal lekcyjnych, kiedy nie odbywają się w nich lekcje, proszenia o rozmowę z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.

12. Przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic/prawny opiekun może wejść do świetlicy szkolnej w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach.

13. Po skończonych zajęciach, nauczyciele klas młodszych sprowadzają dzieci do holu głównego, oddają pod opiekę rodziców, a pozostałe dzieci odprowadzają do świetlicy szkolnej.

14. Podczas imprez klasowych i szkolnych z udziałem rodziców nie wymaga się wpisu do "Rejestru wejść obcych osób na teren ZPO w Boronowie".

15. O godz. 15.30 szkoła jest zamykana.

16. Na sygnał dzwonka - pracownik szkoły - otwiera drzwi wejściowe, przekazuje wynajmującemu klucze do szatni oraz wynajmowanego pomieszczenia. Od tej chwili za bezpieczeństwo osób/dzieci i przestrzeganie regulaminu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń odpowiada wynajmujący. Wynajmujący - w obecności pracownika szkoły - dokonuje również wpisu do "Rejestru wynajmu/użyczenia pomieszczeń". Za szkody materialne spowodowane przez uczestników wynajmujących halę bądź inne pomieszczenia odpowiada wynajmujący.

17. Na zajęcia popołudniowe i treningi uczestnicy przychodzą 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

18. W dniach, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do budynku szkoły będzie można tylko wejść "na sygnał dzwonka".

19. W godz. 7.30-15.30 do szkoły będzie można wchodzić wejściami:

a) od ulicy Częstochowskiej w godz.: 7.00-8.00

b) od ulicy Częstochowskiej (parking): 7.00-15.30

c) od boisk "Orlik": 7.00-15.30

d) od ulicy Częstochowskiej: w godzinach popołudniowych zgodnie z harmonogramem wynajmu hali sportowej.

20. Rodzice grupy 4-latków przyprowadzają i odbierają dzieci wejściem od strony placu zabaw. Wejście to jest otwierane na sygnał dzwonka.

 Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 2/2016 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie z dnia 15.01.2016 roku.