17.05.2019 notatka bezpieczeństwo wytyczne MEN

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DWKI-WPB.5012.2019.ARB z dnia 11 maja 2019 roku, informuje się uczniów i rodziców uczniów naszej szkoły, że obowiązują w niej regulaminy i procedury, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole. Każdy z dokumentów jest przedstawiany Radzie Pedagogicznej do zapoznania się i zatwierdzenia z obowiązkiem stosowania w pracy w szkole zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora placówki . Informujemy także, że w naszej szkole od wielu lat funkcjonuje „skrzynka zaufania”, z której można korzystać, a wnioski które się w niej znajdują są na bieżąco rozpatrywane.

Poniżej zamieszczamy spis dokumentów obowiązujących w szkole, a wiążących się z bezpieczeństwem uczniów.

- Regulamin bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu

- Regulamin dyżurów nauczycieli

- Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

-Procedura na wypadek prób samobójczych bądź innych zachowań autodestrukcyjnych ucznia

- Procedura zwalniania uczniów na ich prośbę powodu złego samopoczucia

-Procedura nadzoru nad uczniami podczas wyjazdów na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne

- Szkolna procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia, że nauczyciel dopuszcza się przemocy wobec ucznia

- Regulamin dowozu i odwozu uczniów

- Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem

- Regulamin wyjść i spacerów poza teren przedszkola w trakcie trwania zajęć w przedszkolu

- Regulamin szkolnej skrzynki zaufania

- Regulamin szatni szkoły

- Regulamin przebywania rodziców i innych osób trzecich na terenie szkoły

- Regulamin korzystania z terenu szkoły

- Regulamin określający warunki realizacji projektów edukacyjnych

- Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

- Regulamin dyskotek szkolnych

- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

- Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

-Procedura postępowania podczas wypadków w szkole

- Ewakuacja uczniów w czasie przerwy międzylekcyjnej

- Procedura postępowania z powierzchnią skażoną krwią

- Procedura udzielania pomocy uczniom/ofiarom przemocy domowej „Niebieska Karta”

- Procedura reagowania w wypadku ujawnienia aktu cyberprzemocy

- Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole

- Procedura postępowania w przypadku bójki uczniów

- Procedura postępowania w przypadku omdlenia ucznia podczas zajęć

- Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

- Procedura postępowania, gdy nauczyciel/inny pracownik szkoły zauważy, że uczeń pali papierosy

- Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji

- Procedura postępowania podczas wycieczek i wyjść klasowych

- Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

- Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo