Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna w szkole

W naszej szkole, podobnie jak co roku, każdy uczeń posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych , jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w postaci:

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (język polski, język angielski, matematyka)

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

- zajęć rewalidacyjnych

- terapii logopedycznej

I innych, które podyktowane są potrzebami uczniów, wynikającymi z posiadanych dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Każdy uczeń wymagający pomocy, zgłoszony przez rodziców lub nauczycieli, ma dostosowane formy pomocy do swoich potrzeb.

O przysługujących uczniowi formach pomocy i okresie ich udzielania, informowani są rodzice, którzy wyrażają lub nie, zgodę na ustalone formy pomocy.

Koordynatorami udzielania pomocy są wychowawcy uczniów.

Każdy rodzic ucznia, jak i uczeń ma prawo do porad i konsultacji z nauczycielami.

Przypominając o powyższym, życzymy uczniom owocnej pracy w czasie zajęć dodatkowych, z których korzystają.

Harmonogram pracy

HARMONOGRAM PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

---------------------

Wtorek

10:00 - 13:00

Środa

---------------------

Czwartek

10:00 - 12:30

Piątek

10:00 - 12:30

     

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO PSYCHOLOGA

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Wtorek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:45 - 12:00 - dyżur psychologa

Środa

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Czwartek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

Piątek

8:00 - 8:45 - zajęcia z klasą

8:00 - 12:00 - dyżur psychologa

      

HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEGO INFORMATYKA

Poniedziałek

7:30 – 9:00

Środa lub Czwartek*

15:00 – 17:00

Pozostałe dni

Według potrzeb 16:00 – 18:00

*W zależności od innych zajęć (konferencje, szkolenia)

Szkolny dzień profilaktyki

W ramach zorganizowanego 20.06.2018 szkolnego Dnia Profilaktyki odbyło się ostatnie z cyklu spotkań profilaktycznych z przedstawicielami Policji. Omawianym tematem były „Bezpieczne wakacje”. W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z przedszkola. Uczniowie podzieleni na grupy wiekowe mogli wysłuchać prelekcji i przypomnieć sobie zasady bezpiecznego wypoczynku. Dla najmłodszych przewidziano atrakcję w postaci oglądania samochodu policyjnego.

W czasie zajęć wręczono nagrody za udział w ogłoszonym konkursie plastycznym. Prace laureatów konkursu zostały wystawione na gazetce i uczniowie mogli obejrzeć nagrodzoną twórczość swoich kolegów i koleżanek. Ponadto uczniowie mogli zapoznać się z opracowaną gazetką poświęconą tematyce profilaktyki uzależnień, która był podsumowaniem warsztatów i zajęć z psychologiem. Zaprezentowano statystyki dotyczące uzależnień i zagrożeń jakie niosą one ze sobą. Opisano najnowsze i niestety coraz częstsze źródło uzależnień czyli nomofobię.

W podsumowaniu zajęć podziękowano uczniom za udział w konkursie, przedstawicielom Policji za owocną roczną współpracę. Wszyscy zaś życzyliśmy sobie radosnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Dzień Profilaktyki '2018

W dniu 20.06.2018 zorganizowany będzie na terenie szkoły Dzień Profilaktyki.

W ramach jego obchodów ogłasza się szkolny konkurs plastyczny dla klas VI-III Gimnazjum. Prace plastyczne wykonane dowolną techniką, należy składać do dnia 11.06.2018 u psychologa szkolnego.

Temat prac: „Szkoda zdrowia, czyli nie piję i nie palę”